PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt

Informácie

Názov: Filiálna terapia

Dátum a čas konania:  
26.01.2018 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
Účastnícky poplatok: 70 EUR
Doplatok za pridelenie kreditov: 1,80 EUR
Miesto konania: ACSS, s.r.o., Cukrová 14, 813 39 Bratislava

Program podujatia:
  1. Zvýšené požiadavky odbornej praxe na kompenzovanie emočných a vzťahových deficitov u detí.
  2. Miesto filiálnej terapie v podmienkach súčasných spoločenských a výchovných možností.
  3. Filiálna terapia ako modifikovaná terapia hrou, ktorá vychádza z princípov detskej psychoanalýzy.
  4. Filiálna terapia ako praktizovaná forma hrovej aktivity v domácom prostredí.
  5. Bazálne liečivé princípy filiálnej terapie.
  6. Indikácie filiálnej terapie (špecifické vývinové konflikty, poruchy vzťahovej väzby, traumatizované dieťa).
  7. Kazuistiky.
  8. Opakujúce sa otázky rodičov v kontakte s filiálnou terapiou.

Cieľová skupina:
psychológovia klinickí, poradenskí, psychoterapeuti, pedopsychiatri

Pokyny k objednávaniu a platobné podmienky:
Počet účastníkov je obmedzený na 25 osôb vzhľadom na kapacitu miestnosti. Účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie počas trvania podujatia /bez obeda/. Účastnícky poplatok nezahŕňa doplatok za pridelenie kreditov v hodnote 1,80 EUR. Pokiaľ máte záujem o pridelenie kreditov, uveďte túto informáciu v objednávkovom formulári. Na základe objednávky Vám bude e-mailom alebo poštou zaslaná faktúra. Pri prevode prosím uveďte variabilný symbol uvedený na faktúre a do správy pre adresáta napíšte svoje meno/názov organizácie. Riadny daňový doklad obdržíte priamo na podujatí /na vyžiadanie aj poštou/.© 2018 CREATIVE PHOTO STUDIO